Dai Nihon Butokukai's masters

Dai Nihon Butokukai, Kyoto, 24 juillet 1906.

Dai Nihon Butokukai's masters
Kehei Aoyagi (Sosuishi Ryu)
Mogichi Tsumizu (Sekiguchi Ryu)
Hikosaburo Ohshima (Takeuchi Ryu)
Kotaro Imei (Takeuchi Ryu)
Mataemon Tanabe (Fusen Ryu)
Shikataro Takano (Takeuchi Ryu)
Hidekazu Nagaoka (Kodokan)
Sakujiro Yokoyama (Kodokan)
Hajime Isogai (Kodokan)
Yoshimaki Yamashita (Kodokan)
Masamizu Inazu (Miura Ryu)
Yazo Eguchi (Kyushin Ryu)
Takayoshi Katayama (Yoshin Ryu)
Kumon Hoshino (Shiten Ryu)
Jigoro Kano (Kodokan)
Hidemi Totsuka (Totsuka-ha Yoshin Ryu)
Jushin Sekiguchi (Sekiguchi Ryu)
Koji Yano (Takeuchi Ryu)
Katsuta Hiratsuka (Yoshin Ryu)